Kreddys personuppgiftspolicy

Appen Kreddy värnar om din personliga integritet. Denna personuppgiftspolicy förklarar hur Kreddy samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. 

Personuppgiftsansvarig är Schibsted Fintech AB, org. nummer 556747-9596, Västra Järnvägsgatan 21, 11164 Stockholm. Vi är även en del av Schibsted Media Group, www.schibsted.com. Du kan alltid kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på support@kreddy.se.

Du har rätt att invända till vår personuppgiftsbehandling i vissa avseenden, läs mer nedan under respektive ändamål. Det är viktigt att du läser och förstår vår personuppgiftspolicy innan du använder våra tjänster. 

UC’s Integritetspolicy reglerar den behandling av personuppgifter som sker när du, inom ramen för Kreddy, tar del av tjänsterna “Mitt Kreditbetyg”, “Mitt Kreditengagemang” och “UC ID-skydd”, vilka tillhandahålls av UC AB, org. nummer 556137-5113 (“UC”).

Centrala begrepp

Personuppgift

En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt tillsammans med andra uppgifter kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer, personnummer och e-postadress. Även uppgifter om IP-nummer och om ditt användarbeteende när du surfar på vår hemsida kan utgöra personuppgifter. 

Personuppgiftsbehandling

Personuppgiftsbehandling innefattar all hantering av personuppgifter, exempelvis insamling, analys, ändring, registrering och lagring.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Vilken information samlar vi in om dig och varför

Tjänsten Kreddy

Ändamål

För att kunna tillhandhålla tjänsten Kreddy

Behandlingar

Inloggning

Verifiering av identitet

Inhämta och presentera kreditbetyg

Inhämta och presentera lån och krediter

Förifyllnad av ansökt lånebelopp motsvarande befintliga privatlån om du ansöker om lån via Kreddy,

Skicka pushnotiser

Kategorier av personuppgifter

Information om inloggning och autentiseringsmetod (Kreddy behandlar inte någon biometrisk information)

Namn och personnummer

E-postadress

Kreditbetyg

Information om lån och krediter

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter ?

Vi använder BankID för verifiering av din identitet och inloggning. Vi inhämtar kreditbetyg och befintliga lån från UC.

Vilka andra kan komma få tillgång till dina personuppgifter ?

Tjänsten Kreddy drivs i sammarbete med UC. Detta innebär att UC därigenom får tillgång till uppgifter.

Laglig grund

Fullgörande av kundavtalet och samtycke for pushnotiser.

Din rätt att motsätta sig behandlingen

Denna behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att Kreddy ska kunna fullgöra sin tjänst. Om du vill motsätta dig denna typ av behandling kan vi tyvärr inte erbjuda vår tjänst.

Lagringsperiod

Vi behandlar din data för detta ändamål så länge du är aktiv i appen. Om du är inaktiv raderar vi all information 12 månader efter din senaste inloggning. Kundtjänst via e-post raderas löpande 30 dagar efter mottagandet.

Produktutveckling och analys

Ändamål

För att kunna utveckla Kreddys tjänst

Behandlingar

Undersökning och analys av hur användare interagerar med vår tjänst

Kategorier av personuppgifter

Enhetsdata

IP-nummer

Webbläsarinformation

Geografisk information (endast på landsnivå)

Vilka andra kan komma få tillgång till dina personuppgifter?

Vi använder personuppgiftsbiträden som Firebase Analytics, Crashlytics och Google Analytics (webb) för detta ändamål. Dessa personuppgiftsbiträden använder cookies och annan teknik för att samla in data om användarnas beteende och deras enheter.
Personuppgiftsbiträdena lagrar denna information i en pseudonymiserad användarprofil. Varken personuppgiftsbiträdena eller vi kommer att använda denna information för att identifiera enskilda användare eller att matcha den med ytterligare uppgifter om en enskild användare.

Laglig grund

Vi använder din data i produktutvecklingssyfte baserat på legitimt intresse. Denna behandling gör vi med stöd av en så kallad intresseavvägning där vi bedömer att behandlingen inte kränker din integritet på väsentligt sätt.

Din rätt att motsätta sig behandlingen

Du kan enkelt välja bort behandling för detta syfte i appen genom att gå in i inställningar under “Trackers”. På hemsidan erbjuds du inställningar för cookies.

Lagringsperiod

Vi behandlar din data för detta ändamål så länge du är aktiv i appen. Om du är inaktiv raderar vi all information 12 månader efter din senaste inloggning. Kundtjänst via e-post raderas löpande 30 dagar efter mottagandet.

Tillägstjänster

Ändamål

För att kunna tillhandahålla tilläggstjänster

Behandlingar

Vidarebefordran av uppgifter om du väljer att göra en jämförelse av lån, eller beställning av ID-skydd

Kategorier av personuppgifter

Namn och personnummer

E-postadress

Vid tillämpliga fall information i en låneansökan

Vilka andra bolag kan komma få tillgång till dina personuppgifter?

Om du väljer att göra en lånejämförelsevia Lendo skickar vi vidare dina uppgifter till Lendo. Lendo är personuppgiftsansvarig för sin behandling av personuppgifter, du kan läsa mer om Lendos personuppgiftshantering här

Om du väljer att ta del av tjänsten “UC ID-skydd” skickar vi vidare din beställning till UC, du kan läsa mer om UCs personuppgiftshantering här

Laglig grund

Fullgörande av avtal. För att du ska kunna använda tilläggstjänsterna vidarebefordrar Kreddy på din begäran dina uppgifter till leverantörerna av tilläggstjänster för att du ska kunna ingå ett separat tjänsteavtal med dessa.

Din rätt att motsätta sig behandlingen

Om du har frågor angående behandlingen av dina personuppgifter i tilläggstjänsterna kan du vända dig direkt till UC eller Lendo.

Data nödvändiga för marknadsföring

Ändamål

För att kunna marknadsföra Kreddys tjänst samt tilläggstjänster till tidigare kunder

Behandlingar

Segmentering

E-postutskick

Analys av marknadsföring

Kategorier av personuppgifter

Namn

Kontaktuppgifter

Geografiskt område

Förmedlad produkt

Vilka andra bolag kan komma få tillgång till dina personuppgifter?

Inga. Vi lämnar aldrig ut dina uppgifter utan ditt tillstånd.

Laglig grund

Berättigat intresse att marknadsföra våra tjänster. Denna behandling gör vi med stöd av en så kallade intresseavvägning där vi bedömer att behandlingen inte kränker din integritet på väsentligt sätt.

Din rätt att motsätta sig behandlingen

Vi värnar om din integritet och lovar att inte behandla dina personuppgifter för detta ändamål om du inte längre vill. Kontakta oss på support@kreddy.se så tar vi bort din information

Lagringsperiod

Lagringsperiod: Vi behandlar din data för detta ändamål så länge du är aktiv i appen. Om du är inaktiv raderar vi all information 12 månader efter din senaste inloggning.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES. När det kommer till drift och underhåll använder vi oss av personuppgiftsbiträden som är baserade i Sverige.

Vid systemmässig support och underhåll kan vi dock vara tvungna att överföra informationen till ett land utanför EU/EES, t.ex. om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som, antingen själv eller genom en underleverantör, är etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. Biträdet får i dessa fall endast ta del av den information som är relevant för ändamålet (t.ex. loggfiler). I dessa fall har vi ingått så kallade personuppgiftsbiträdesavtal som möjliggör att vi har kontroll över våra informationstillgångar.

Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av s.k. lämpliga skyddsåtgärder. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

Du har rätt till att få ett så kallat registerutdrag. Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och ifall du vill få en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna. Läs mer om registerutdrag

Rätt till begränsning. Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling. Du har alltid rätt att slippa marknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning. Detta kan du göra direkt i appen under fliken Cookies.

Rätt till dataportabilitet. Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad. Läs mer om data portabilitet

Rätt till radering. Du har i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in. Läs mer om radera data

Rätt till rättelse. Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter om dig rättade. Beroende på ändamålet med behandlingen har du även rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Du utövar dina rättigheter genom att kontakta oss. Skicka ett meddelande till oss på support@kreddy.se och ange vilka ändamål eller vilka behandlingar du vill att vi slutar med.

Vad är cookies och hur använder vi det?

Vi använder oss av lokal lagring av data, vilket innebär att olika typer data lagras lokalt på din enhet (t.ex. dator, mobiltelefon eller surfplatta) via din webbläsare. En typ av lokal lagring av data är cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på din enhet (t.ex. dator, mobiltelefon eller surfplatta) vilken gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare. Cookies innehåller ingen direkt identifierbar information avseende dig (så som namn, adress, telefonnummer etc.) utan endast information om din webbläsare och den aktivitet som har skett genom webbläsaren. Vi använder oss också av andra, liknande tekniker såsom pixeltaggar. Dessa är tekniker som kan känna igen cookies och andra identifierare och som gör det möjligt för tredje parter att placera cookies i din enhet. I detta dokument används termen ”lokal lagring av data” som ett samlingsnamn för cookies, pixeltaggar och annan liknande teknik.

Viss lokal lagring av data är nödvändig för att du ska kunna använda Kreddys tjänst. Detta gäller till exempel information om dina inställningar, vilket visar oss hur frågorna ska presenteras i din webbläsare. Lokal lagring av data används också för att vi ska kunna anpassa våra tjänster så bra som möjligt efter din användning, exempelvis för att lagra vilka inställningar som du vill ha vid uppspelning av ljud, för att lagra information om vilken videokvalitet som passar din webbläsare och internethastighet och för specialfunktioner såsom möjligheten att spara ifyllda uppgifter. Vi använder också olika mätverktyg som ger oss statistik och analyser avseende beteende på Kreddys hemsida. Vidare använder vi information vi har samlat in och analyserat för att utveckla och förbättra Kreddys hemsida och för att kontrollera att den fungerar som den ska.

Kan du själv styra din använding av cookies?

Ja! Din webbläsare eller enhet ger dig möjlighet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Exempel på sådant du kan justera är blockering av alla cookies, att endast acceptera förstapartscookies eller att radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Ha i åtanke att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar ifall du blockerar eller raderar cookies. Du kan läsa mer om cookies på post- och telestyrelsens webbsida, www.pts.se.

Du kan se en fullständig lista på vilka cookies vi använder samt hur du själv styr användning av cookies här. Kreddy cookies

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Vad innebär det att datainspektionen är tillsynsmyndighet?

Datainspektionen (som föreslås byta namn till "Integritetsskyddsmyndigheten") är ansvarig för att övervaka tillämpningen av personuppgiftslagstiftningen. Om du som enskild anser att Kreddy hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om personuppgiftsskydd?

Om du har frågor om Kreddys behandling av personuppgifter går det bra att skicka ett e-postmeddelande till support@kreddy.se.

Kreddy är en del av Schibsted som har ett Dataskyddsombud som har till uppgift att se till att Schibsteds behandling av personuppgifter är korrekt och förenlig med gällande regler. Du når Schibsteds Dataskyddsombud genom följande kontaktformulär.

Ändringar

Vi kan komma att göra ändringar i vår personuppgiftspolicy. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål eller kategorier av personuppgifter) eller uppdateringar som inte är avgörande betydelse för behandlingen men som kan vara av avgörande betydelse för dig, kommer du att få information på Kreddys hemsida i god tid innan uppdateringarna börjar gälla.

Senast uppdaterat: 2021-08-25